Renewi

Ecostars leden Convenantpartners

Renewi is een toonaangevend waste-to-productbedrijf dat met ruim 7.000 medewerkers iedere dag nieuw leven geeft aan gebruikte materialen. Renewi denkt anders over afval en ziet het als een kans. Ook over het vervoer ervan denken wij anders. Onze jarenlange kennis en ervaring zorgen ervoor dat we duurzame, pragmatische (recycling)oplossingen kunnen aanbieden die direct bijdragen aan grondstoffenbesparing enerzijds en CO2-reductie anderzijds. Het resultaat van ons werk is minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot, door o.a. de inzameling van afval combineren met andere aanbieders. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

www.renewi.nl

Actiepunten Convenant ZES

1. Onderzoekt samen met SUEZ de mogelijkheid voor een pilot gebundeld ophalen van afval in Rotterdam, waarmee het aantal ritten in de stad gereduceerd wordt. Hiervoor onderzoekt Renewi voor de betreffende deelgebieden welke branchegenoten actief zijn, doet een verkennende berekening van de afvalstromen en bepaalt op basis daarvan het “minimaal benodigde gebied”. Zo nodig geeft Renewi aan welk aangrenzend gebied hieraan toegevoegd zou moeten worden om het break-even point voor een rendabel systeem te bereiken.

2. Onderzoekt, als parallelle activiteit, de businesscase voor een zero emissie variant van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.

3. Geeft aan wanneer welke input/actie noodzakelijk is vanuit de andere partijen (branchegenoten, gemeente, ondernemers in het BIZ gebied/ MaHo kwartier) voor de ontwikkeling en implementatie van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.

4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Plugin 010 - Het kennisevenement van Logistiek 010 - Donderdag 30 maart - Laat ons weten of je er bij bent!